module clk_divider_tb;

	parameter CLK_PERIOD = 20;

	reg      clk;
	reg      nRst;
  reg      update;
  reg  [31:0]  div;
  wire      div_clk;

	clk_divider clk_divider(
		.clk	  (clk),
		.nRst	  (nRst),
   .update (update),
   .div   (div),
   .div_clk (div_clk)
	);

	initial begin
		while(1) begin
			#(CLK_PERIOD/2) clk = 0;
			#(CLK_PERIOD/2) clk = 1;
		end	end

	initial begin
		$dumpfile("clk_divider.vcd");
		$dumpvars(0,clk_divider_tb);
	end

	initial begin
        update  = 0;
        div   = 0;

					nRst   = 1;
		#100		nRst   = 0;
		#100		nRst   = 1;
		


   // Set up to divide input clock by 2
   #1000  update  = 1;
   #100   div   = 32'd2;
   #100   update  = 0;
   #1000

   // Set up to divide input clock by 3
   #1000  update  = 1;
   #100   div   = 32'd3;
   #100   update  = 0;
   #10000

   // Set up to divide input clock by 4
   #1000  update  = 1;
   #100   div   = 32'd4;
   #100   update  = 0;
   #1000

	// Set up to divide input clock by 5
   #1000  update  = 1;
   #100   div   = 32'd5;
   #100   update  = 0;
   #1000

   // Set up to divide input clock by 400
   #1000  update  = 1;
   #100   div   = 32'd400;
   #100   update  = 0;
   #10000

   // Set up to divide input clock by 100
   #1000  update  = 1;
   #100   div   = 32'd100;
   #100   update  = 0;
   #1000

   // Set up to divide input clock by 50
   #1000  update  = 1;
   #100   div   = 32'd50;
   #100   update  = 0;
   #1000

   // Set up to divide input clock by 20
   #1000  update  = 1;
   #100   div   = 32'd20;
   #100   update  = 0;
   #10000


   // Change div input
   #1000 		div = 32'd10;
   #1000 		div = 32'd345;
   #1000 		div = 32'd1345;
   #1000 		div = 32'd3453;
   #1000 		div = 32'd3;

		$finish;
	end

endmodule